STATUT
Opolskiego Okręgowego Związku Motorowodnego
i Narciarstwa Wodnego

 

ROZDZIAŁ I
Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny

§1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Opolski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego – w skrócie OOZMWiNW.

§2
Terenem działania OOZMWiNW  jest obszar województwa Opolskiego.

§3
Siedzibą OOZMWiNW jest miasto Opole.

§4
OOZMWiNW posiada osobowość prawną i jest zarejestrowany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§5

 1. OOZMWiNW opiera swoją działalność na aktywności społecznej klubów oraz społecznej pracy działaczy.
 2. Do prowadzenia swoich spraw OOZMWiNW może zatrudniać pracowników.

§6
OOZMWiNW może posiadać sztandar, odznaki organizacyjne oraz używać pieczęci i wyróżniających znaków graficznych.

§7
OOZMWiNW działa zgodnie z ustawą PRAWO O STOWARZYSZENIACH oraz USTAWĄ O KULTURZE FIZYCZNEJ, a także innymi obowiązującymi aktami prawnymi.

 

ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania

§8
Celem OOZMWiNW jest:

 1. Popularyzacja i rozpowszechnianie turystyki motorowodnej, narciarstwa wodnego, lotniarstwa wodnego oraz innych sportów motorowodnych.
 2. Podnoszenie poziomu sportów  motorowodnych, narciarstwa wodnego, lotniarstwa wodnego, turystyki motorowodnej.
 3. Organizowanie i nadzorowanie szkoleń na stopnie motoro- wodne i uprawnień związanych ze sportami motorowodnymi, narciarstwem wodnym i lotniarstwem wodnym.
 4. Organizowanie zawodów i imprez w zakresie sportów motorowodnych, narciarstwa wodnego, lotniarstwa wodnego i innych sportów motorowodnych.
 5. Propagowanie znajomości i konieczności przestrzegania przepisów obowiązujących na wodach i na terenie obiektów przywodnych ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.
 6. Prowadzenie działalności wychowawczej w zakresie rozbudzenia zainteresowania problemami gospodarki wodnej, śródlądowej i morskiej.
 7. Upowszechnianie wiedzy o ochronie środowiska naturalnego i czynne wspieranie działań podjętych w tej dziedzinie przez instytucje rządowe, samorządowe i społeczne.
 8. Wspieranie działalności klubów sportowych ze szczególnym uwzględnieniem uczniowskich klubów sportowych i turystycznych.

§9
OOZMWiNW realizuje swoje cele poprzez:

 1. Zrzeszanie klubów, stowarzyszeń i spółek sportowych oraz innych jednostek organizacyjnych działających w zakresie sportów motorowodnych, narciarstwa wodnego, lotniarstwa wodnego jak również rekreacji i turystyki wodnej.
 2. Kontrolę przestrzegania regulaminów i przepisów określających zasad uprawnienia sportów motorowodnych, narciarstwa wodnego, lotniarstwa wodnego opracowanych przez Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego (zwany dalej PZMWiNW) oraz OOZMWiNW.
 3. Organizowanie lub powierzanie organizacji zawodów w sportach motorowodnych, narciarstwa wodnego i lotniarstwa wodnego.
 4. Ustalanie, zatwierdzanie składów ekip reprezentujących OOZMWiNW w zawodach krajowych i zagranicznych.
 5. Prowadzenie działalności szkoleniowej w szczególności w zakresie stopni motorowodnych i licencji motorowodnych, szkolenia zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów oraz działaczy sportów motorowodnych, narciarstwa wodnego i lotniarstwa wodnego.
 6. Wnioskowanie nadania klas sportowych i licencji zawodnikom, odpowiednich stopni i klas trenerom i instruktorom.
 7. Czuwanie nad należytym poziomem etycznym uczestników sportów motorowodnych, narciarstwa wodnego i lotniarstwa wodnego.
 8. Koordynowanie na terenie swojej działalności zasad dotyczących zmiany barw klubowych przez zawodników.
 9. Rozwijanie działalności informacyjno-popularyzatorskiej w dziedzinie sportów i turystyki motorowodnej w szczególności poprzez współpracę z mediami.
 10. Opiniowanie zamierzeń w zakresie budowy obiektów oraz produkcji sprzętu dla potrzeb sportów motorowodnych, narciarstwa wodnego i lotniarstwa wodnego na terenie swojej działalności.
 11. Sprawowanie nadzoru oraz koordynowanie działalności klubów.
 12. Prowadzenie ewidencji klubów.
 13. Rozstrzyganie sporów powstałych na terenie działania OOZMWiNW.
 14. Współpracę z odpowiednimi organami administracji państwowej i samorządowej a także innymi podmiotami w zakresie bezpieczeństwa na akwenach terenu działania OOZMWiNW.
 15. Stosowanie innych środków działania zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeśli okażą się niezbędne dla realizacji celów i zadań statutowych OOZMWiNW.

§10

 1. OOZMWiNW może prowadzić działalność gospodarczą.
 2. Uchwałę o podjęciu działalności gospodarczej podejmuje Zarząd OOMWiNW.

 

ROZDZIAŁ III

Członkowie OOZMWiNW

§11

 1. Członkowie OOZMWiNW dzielą się na:
  1. Zwyczajnych.
  2. Wspierających.
  3. Honorowych.
 2. Członkami zwyczajnymi OOZMWiNW są:
  1. Kluby motorowodne, narciarstwa wodnego, lotniarstwa wodnego.
  2. Uczniowskie kluby sportowe.
  3. Inne stowarzyszenia działające na rzecz rozwoju sportu motorowodnego, narciarstwa wodnego, lotniarstwa wodnego i rekreacji.
 3. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne lub prawne, które uznają cele OOZMWiNW. Członek wspierający będący osobą prawną działa poprzez swojego przedstawiciela będącego osobą fizyczną.
 4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla rozwoju sportów motorowodnych, narciarstwa wodnego, lotniarstwa wodnego, turystyki motorowodnej lub szkoleń w tym zakresie.

Prawa i obowiązki członków

 

§12
Członek zwyczajny ma prawo do:

 1. Czynnego wyboru władz OOZMWiNW poprzez swoich delegatów; delegacji posiadają bierne prawo wyborcze.
 2. Zgłaszania postulatów i wniosków do władz OOZMWiNW.
 3. Brania udziału w kierowaniu interesującymi go dziedzinami działania OOZMWiNW poprzez udział w naradach oraz pracę w komisjach.
 4. Wybierania delegatów na Krajowy Zjazd PZMWiNW.
 5. Organizowania i uczestnictwa w imprezach sportowych i turystycznych, krajowych i międzynarodowych oraz w szkoleniach prowadzonych przez OOZMWiNW, inne Okręgowe Związki Motorowodne i Narciarstwa Wodnego(zwanej dalej OZMWiNW) oraz PZMWiNW.
 6. Używania odznak organizacyjnych.

§13
Członkowie zwyczajni zobowiązani są do:

 1. Czynnego udziału w realizacji zadań statutowych OOZMWiNW.
 2. Ścisłego przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał PZMWiNW oraz OOZMWiNW a także innych przepisów obowiązujących w sportach i turystyce motorowodnej, narciarstwa wodnego i lotniarstwa wodnego, propagowania o przestrzegania etyki wodniackiej.
 3. Regularnego opłacania składek członkowskich i innych świadczeń obowiązujących w OOZMWiNW.
 4. Dbania o dobre imię organizacji.

§14
Członek wspierający ma prawo do:

 1. Udzielania wsparcie OOZMWiNW oraz wywiązywania się z zadeklarowanej pomocy.
 2. Używania odznak organizacyjnych.
 3. Czynnego uczestnictwa w życiu organizacji.

§15
Członek wspierający zobowiązany jest do:

 1. Udzielania wsparcia OOZMWiNW oraz wywiązywania się z zadeklarowanej pomocy.
 2. Przestrzegania obowiązującego statutu, uchwał i regulaminów PZMWiNW oraz OOZMWiNW.
 3. Dbania o dobre imię organizacji.

§16
Członek honorowy ma prawo do:

 1. Udziału w posiedzeniach organów OOZMWiNW z głosem doradczym.
 2. Używania odznak organizacji.
 3. Czynnego uczestnictwa w życiu organizacji.
 4. Członek honorowy jest zwolniony z wnoszenia składek, opłat i innych świadczeń na rzecz OOZMWiNW.

§17
Członek honorowy zobowiązany jest do:

 1. Przestrzegania obowiązującego statutu, uchwał
  i regulaminów PZMWiNW oraz OOZMWiNW.
 2. Dbania o dobre imię organizacji.

 

Nabywanie i utrata członkostwa

 

§18
Nabycie członkostwa:
Nabycie członkostwa w OOZMWiNW następuje na pisemną prośbę zainteresowanego uchwałą zarządu; podjęta zwykła większością głosów przy obecności co najmniej  składu zarządu.

§19

 1. Członkostwo ustaje w przypadku:
  1. Wystąpienia członka z OOZMWiNW zgłoszonego na piśmie do Prezydium Zarządu.
  2. Skreślenia z lity członków OOZMWiNW. Skreślenie z listy członków następuje w przypadku nie brania czynnego udziału w realizacji zadań statutowych OOZMWiNW.
  3. Wykluczenia członka z OOZMWiNW. Wykluczenie członka następuję gdy w sposób istotny naruszył obowiązujące przepisy prawne, statut, uchwały, regulaminy bądź postanowienia OOZMWiNW.
  4. Rozwiązania organizacji będącej członkiem OOZMWiNW.
  5. Rozwiązania OOZMWiNW.
 2. Skreślenie z listy członków i wykluczenie członka z OOZMWiNW następuję uchwałą zarządu zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej  składu zarządu.
 3. Ukaranemu przysługuje Prawo Odwoławcze do Walnego zebrania członków OOZMWnNW w terminie 30 dni od daty nałożenia kary.

 

Nagrody i kary

§20

 1. Za wzorowe wykonanie swych obowiązków oraz aktywny udział w realizacji zadań OOZMWiNW członkowie mogą otrzymać następujące wyróżnienia:
  1. Odznakę honorowa.
  2. Dyplom.
  3. Pochwałę na piśmie.
  4. Nagrodę rzeczową lub pieniężną.
 2. Zasady i tryb przyznawania wyróżnień określa Zarząd OOZMWiNW.

§21

 1. Za działalność naruszającą postanowienia niniejszego statutu, uchwał władz związku lub działalność na szkodę organizacji OOZMWiNW może nakładać na członków następujące kary:
  1. Karę pieniężną.
  2. Upomnienie.
  3. Naganę.
  4. Naganę z ostrzeżeniem.
  5. Zawieszenie na okres do 2lat w prawach członka OOZMWiNW.

Powyższe kary nakłada się decyzją Zarządu OOZMWiNW.

 

ROZDZIAŁ IV

Władze OOZMWiNW

§22

 1. Władzami OOZMWiNW są:
  1. Okręgowy Zjazd Delegatów.
  2. Zarząd OOZMWiNW.
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja władz trwa 5 lata.
 3. Wybór władz odbywa się na głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Okręgowego Zjazdu Delegatów.
 4. Jeżeli statut nie stanowi inaczej – wszystkie uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej  liczby osób uprawnionych do głosowania.
 5. W przypadku ustąpienia członka zarządu lub Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo dokooptowania nowego członka w miejsce ustępującego spośród mandatariuszy kadencji. Liczba członków kooptowanych nie może przekroczyć  ogólnej liczby składu władz pochodzących z wyboru.

Okręgowy Zjazd Delegatów

§23

 1. Okręgowy Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą OOZMWiNW i może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
 2. Zwyczajny Okręgowy Zjazd Delegatów zwoływany jest przez Zarząd OOZMWiNW raz na 5 lat.
 3. Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd Delegatów zwoływany jest:
  1. Z inicjatywy Zarządu OOZMWiNW.
  2. Na wniosek Komisji Rewizyjnej.
  3. Na wniosek co najmniej  członków zwyczajnych.

Przez Zarząd OOZMWiNW w terminie do 3 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.

§24
Do kompetencji Okręgowego Zjazdu Delegatów należy:

 1. Uchwalanie kierunków działalności OOZMWiNW.
 2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności ustępujących władz OOZMWiNW.
 3. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi OOZMWiNW na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 4. Wybór Zarządu OOZMWiNW i Komisji Rewizyjnej.
 5. Uchwalanie zmian statutu.
 6. Rozpatrywanie wniosków zgłoszonych na Okręgowym Zjeździe Delegatów przez uczestników i władze OOZMWiNW.
 7. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego.
 8. Uchwalanie wysokości składek członkowskich.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie rozwiązania się OOZMWiNW i przeznaczenia jego majątku.

§25

 1. W Zwyczajnym Okręgowym Zjeździe Delegatów udział biorą:
  1. Z głosem stanowiącym – delegaci członków zwyczajnych OOZMWiNW wybrani według klucza wyborczego ustalonego każdorazowo przez Zarząd OOZMWiNW.
  2. Z głosem doradczym – członkowie wspierający i honorowi, członkowie władz związku (o ile nie zostali wybrani delegatami) oraz zaproszeni goście.
  3. Delegaci na Okręgowy Zjazd Delegatów zachowują mandat na okres trwania kadencji.
 2. W Zwyczajowym Okręgowym Zjeździe Delegatów mogą brać udział z głosem doradczym:
  1. Przedstawiciele władz zwierzchnich.
  2. Zasłużeni działacze sportów motorowych, narciarstwa wodnego o lotniarstwa wodnego.
  3. Mistrzowie sportów motorowych, narciarstwa wodnego i lotniarstwa wodnego.
  4. Osoby zaproszone przez Zarząd OOZMWiNW.
 3. W Nadzwyczajnym Zjeździe Okręgowym Delegatów biorą udział delegaci wybrani na ostatni zwyczajny Zjazd Okręgowy Delegatów.

§26
Uchwały Okręgowego Zjazdu Delegatów (zwyczajnego i nadzwyczajnego) zapadają większością głosów przy obecności co najmniej  ogólnej liczby delegatów uprawnionych do głosowania o ile statut nie stanowi inaczej.

§27
O terminie, miejscu i porządku obrad Okręgowego Zjazdu Delegatów zawiadamia się delegatów w formie pisemnej co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem zjazdu.

 

Zarząd OOZMWiNW

§28
Zarząd:

 1. Zarząd składa się od 5 do 10 członków wybranych przez Okręgowy Zjazd Delegatów.
 2. Zarząd konstytuuje się bezpośrednio po wybranych na swym pierwszym posiedzenie, któremu przewodniczy Przewodniczący Okręgowego Zjazdu Delegatów.
 3. Posiedzenia zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie mniej niż dwukrotnie w ciągu roku.
 4. Uchwały zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu zarządu, w tym prezesa lub jednego z wiceprezesów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego posiedzenia zarządu.

§29
Prezydium zarządu:

 1. Zarząd wybiera ze swego grona Prezydium w składzie od 4 do 6 osób w tym prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika, członków prezydium.
 2. Prezydium kieruje działalnością OOZMWiNW w okresie pomiędzy posiedzeniami zarządu.
 3. Zakres działania i uprawnień Prezydium określa regulamin uchwalony przez Zarząd OOZMWiNW.
 4. Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.
 5. Uchwały prezydium zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu prezydium, w tym prezesa lub wiceprezesa. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego posiedzenia Prezydium Zarządu.

§30
Do zakresu działania i obowiązków zarządu należy:

 1. Realizacja uchwał Okręgowego Zjazdu Delegatów.
 2. Zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Okręgowych Zjazdów Delegatów.
 3. Kierowanie całokształtem działalności OOZMWiNW.
 4. Uchwalanie budżetu i zatwierdzanie sprawozdań finansowych OOZMWiNW.
 5. Zarządzanie majątkiem OOZMWiNW.
 6. Reprezentowanie OOZMWiNW.
 7. Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami OOZMWiNW.
 8. Przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających do OOZMWiNW.
 9. Podejmowanie uchwał o skreśleniu lub wykluczeniu członka.
 10. Opiniowanie statutów i regulaminów oraz koordynowanie całokształtu działalności członków zwyczajnych.
 11. Powoływanie, nadzorowanie i rozwiązywanie komisji problemowych oraz ustalanie ich regulaminów.
 12. Uchwalanie regulaminu działania Prezydium Zarządu oraz dokonywanie oceny jego pracy.
 13. Podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz OOZMWiNW.

§31
Do reprezentowania OOZMWiNW upoważnionych jest 2 członków zarządu łącznie w tym prezes lub wiceprezes.

 

Komisja Rewizyjna

§32
Komisja Rewizyjna składa się od 3 do 4 członków wybranych przez Okręgowy Zjazd Delegatów w tym z przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.
§33
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrola całokształtu działalności OOZMWiNW ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej.
 2. Informowanie Zarządu OOZMWiNW o stwierdzonych uchybieniach oraz zgłaszanie wniosków i żądanie wyjaśnień w zakresie stwierdzonych uchybień.
 3. Prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie zebrania Zarządu oraz Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu Delegatów.
 4. Zwołanie Zwyczajnego Okręgowego Zjazdu Delegatów w razie bezczynności w tym zakresie zarządu OOZMWiNW.
 5. Współpraca z Komisją Rewizyjną PZMWiNW.
 6. Składanie Okręgowemu Zjazdowi Delegatów sprawozdania ze swej działalności i stawianie wniosków w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi.
 7. Szczegółowy zakres działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin zatwierdzony przez Okręgowy Zjazd Delegatów.

§34
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek ma prawo brać udział w posiedzeniach zarządu, prezydium zarządu i w komisjach problemowych z głosem doradczym.

§35

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych władz związku.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą być członkami komisji problemowych.

 

ROZDZIAŁ V

 

Majątek i fundusze OOZMWiNW

 

§36

 1. Majątek związku stanowią:
  1. Ruchomości.
  2. Nieruchomości.
  3. Składki członkowskie, opłaty wpisowe.
  4. Darowizny, spadki i zapisy.
  5. Subwencje i dotacje.
  6. Dochody z ofiarności publicznej.
  7. Dochody z majątku stowarzyszenia.
  8. Wpływy z działalności statutowej.
  9. Odsetki i dochody z kapitału.
  10. Dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez OOZMWiNW.
 2. OOZMWiNW prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku stowarzyszenia podejmuje zarząd.
 4. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków zarządu działających, w tym prezes lub wiceprezes.

 

 

ROZDZIAŁ VI

 

Zmiana statutu, rozwiązanie OOZMWiNW

§37

 1. Uchwały w sprawie zmian statutu lub rozwiązania się OOZMWiNW podejmuje Okręgowy Zjazd Delegatów większością co najmniej  głosów przy obecności co najmniej  ogólnej liczby delegatów uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwała o rozwiązaniu OOZMWiNW określi sposób likwidacji oraz przeznaczenie majątku.

 


Siedziba ZwiązkuAktualności